พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามพระพุทธรูป

พระพุทธนฤมิตรังสฤษดิ์มงคลสมัย

พระประธานประจำอุโบสถ วัดทุ่งเศรษฐี กรุงเทพมหานคร
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ จึงจัดทำโครงการเหรียญที่ระลึก พระคุณพ่อ พระคุณแม่
พระพุทธนฤมิตรังสฤษดิ์มงคลสมัย (จำลอง) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร
และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

นับแต่การเสด็จสู่สวรรคาลัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ที่ผ่านมา สำหรับประชาชนคนไทยทั้งประเทศผู้้ได้เกิดได้อาศัย ใต้ร่มแห่งพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ต้อง หลั่งน้ำตากันถ้วนทั่ว แม้การสวรรคตแห่งพระองค์นั้นจะเป็นไปตามกฏธรรมดาดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนทุกประการ แต่กฏธรรมดา อันมี เกิด แก่ เจ็บ ตาย พลัดพรากจากบุคคลที่รัก และความเศร้าโศกเสียใจปรารถนาไม่สมหวัง ที่เป็นทุกข์เป็นธรรมดานั้น เมื่อถึงการสวรรคตแห่งพระองค์ ก็ยากยิ่งที่จะทำใจให้ปราศจากความทุกข์ความเศร้าโศก ในอันต้องเสียพระผู้เป็นดั่งจิตวิญญาณของชาติได้

แต่ในห้วงเวลาแห่งการสูญเสียก็บังเกิดสิ่งดีงามขึ้นมาในสังคมไทย นั่นคือ การทำความดีด้วยกำลังและวิธีการตามแต่ละบุคคล แต่ละคณะจะสามารถกระทำได้ จากจุดเริ่มต้นเล็กๆ กระจายขยายเป็นวงกว้าง ด้วยเราทั้งหลายเชื่อมั่นว่าคุณความดีที่เราได้กระทำนี้ ทั้งบุญกิริยาวัตถุ ๑๐ ประการ ทั้งทาน ศีล สมาธิ และปัญญา จะมากหรือน้อยย่อมบังเกิดเป็นบุญกุศล เป็นปัจจัยแห่งความสุขในปัจจุบันและสัมปรายภพ เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายผู้รู้คุณ จะสามารถตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณ พ่อและแม่ของแผ่นดิน ที่ทรงเสียสละเพื่อลูกๆ มามากมายจนพรรณนาไม่สิ้น

วัดทุ่งเศรษฐี เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าาฯ พระราชทานนามพระพุทธรูป พระประธานประจำอุโบสถ ว่า “พระพุทธนฤมิตรังสฤษดิ์มงคลสมัย” เมื่อวันที่ ๑๙ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๔๕ ด้วยสำนึกในพระมหา กรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่ง วัดทุ่งเศรษฐี โดยพระราชพัฒนโสภณ เจ้าอาวาส จึงดำริริเริ่มโครงการอันเป็นมหาสังฆทาน วิหารทาน และธรรมทาน คือ อามิสทานทั้ง ๓ ประการ ที่จัดว่ามีอานิสงส์สูงสุดในพระพุทธศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการร่วมกันสร้างบุญกุศลใหญ่ถวายเป็นพระราชกุศล เจริญพุทธานุสสติโดยมีพระพุทธรูปจำลองที่ทรงโปรดเกล้าาฯ พระราชทานนามไว้เป็นเครื่องระลึก เพื่อสร้างความดีต่อ ตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณแห่ง พ่อหลวง แม่หลวง และพระคุณบิดา มารดาผู้ให้กำเนิดสืบไป

พระราชพัฒนโสภณ
เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

วัตถุประสงค์

๑.  จัดสร้างเครื่องทรงถวายพระพุทธรูป พระพุทธนฤมิตรังสฤษดิ์มงคลสมัย
พระประธานประจำอุโบสถ ที่ทรงโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม
๒.  สมทบทุนโครงการบูรณะพระอาราม วัดทุ่งเศรษฐี และสร้างอุทยานพระโพธิ
สัตว์กวนอิม เพื่อนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นการเทิด
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
๓. เพื่อเป็นการปลูกฝังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล้า รำลึกถึงพระคุณพ่อพระคุณแม่
เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน