ประวัติศาสตร์
แห่งการรวบรวมชนวนมวลสารมงคลทั่วประเทศ
เพื่อจัดสร้างพระในครั้งสำคัญ

๑.  ชนวนมวลสารมงคลรับประทานจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก
๒.  เทียนพรรษาพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
๓.  ชนวนสำริดมงคลพิธีเททองพุทธาภิเษกและมังคลาภิเษก
๔.  ๔๕ มวลสารมงคลจากพระเกจิคณาจารย์
๕.  ๑๙๙ สุดยอดมวลสารมงคล